Knihovna na strnky

Knihovní řád

Úvodní ustanovení

Městská knihovna ve Šternberku poskytuje služby svým čtenářům absenčním a prezenčním půjčováním literatury a dalších knihovních materiálů, bibliograficko- informačním poradenstvím a organizací kulturních a vzdělávacích programů pro veřejnost. Uvedené služby poskytují:

půjčovna pro dospělé a půjčovna pro děti a mládež.

Uživatelé a čtenáři knihovny

 1. Každý, kdo použije služeb knihovny, se stává jejím uživatelem. Knihovna poskytuje služby jen těm uživatelům, kteří jsou registrováni a při první návštěvě v roce zaplatí registrační poplatek v jednom z půjčovních provozů. Platnost registračního poplatku je jeden rok (365 dní).
 2. Služeb knihovny může využít:
  1. občan ČR, který s vyplněnou přihláškou předloží platný občanský průkaz
  2. děti a mládež do 15 let po předložení žákovské knížky nebo dokladu o studiu
  3. cizí státní příslušník po předložení platného cestovního pasu a povolení k pobytu
 3. Podpisem přihlášky a prostudováním knihovního řádu se čtenář zavazuje plnit jeho ustanovení a pokyny pracovníků knihovny. Dále je povinen ohlásit změnu jména, bydliště, ztrátu nebo zničení čtenářského průkazu.
 4. V souladu s přijetím zákona  O ochraně osobních údajů vás pozorňujeme, že pro registraci čtenáře shromažďujeme Osobní údaje: jméno a příjmení, adresu bydliště (tj. místo trvalého pobytu), datum narození Kontaktní údaje: akademický titul (pokud čtenář uvede), kontaktní či přechodná adresa čtenáře, další možná spojení na čtenáře (telefon, fax, e-mail apod.) Při každoroční přeregistraci budou tyto údaje ověřeny po předložení občanského průkazu, u cizích státních příslušníků po předložení povolení k dlouhodobému pobytu. Při uplatnění slevy na zápisném a při přeregistraci žadatel (student, důchodce) tuto skutečnost doloží.
 5. Čtenář se při každém půjčování prokazuje čtenářským průkazem, který je nepřenosný a za jeho případné zneužití sám odpovídá. Žádá-li obsluhu bez platného čtenářského průkazu, je povinen se prokázat průkazem totožnosti.
 6. Do prostoru knihovny není povoleno vodit psy, stavět kola a vozit kočárky.
 7. Pravidelná provozní doba (případně dočasná odchylka) je zveřejněna při vstupu na každé pracoviště, které poskytuje služby veřejnosti.

Půjčovní služby

 1. Čtenáři může být půjčeno současně nejvýše 10 knihovních jednotek. Půjčení dražších publikací stvrzuje čtenář podpisem.
 2. Knihy a starší ročníky časopisů se půjčují na dobu 4 týdnů. Časopisy běžného roku se půjčují nejvýše na dobu 2 týdnů. Knihovna může stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení materiálů před uplynutím výpůjční lhůty. Na žádost čtenáře může knihovna lhůtu prodloužit na další 4 týdny ( nejvýše však dvakrát), nežádá-li o materiály jiný čtenář.
 3. Vyskytne-li se v rodině nakažlivá nemoc, je nutné ihned informovat knihovníka a před vrácením vypůjčených materiálů zajistit jejich dezinfekci.
 4. Není-li kniha ve fondu knihovny, může knihovna zprostředkovat její zapůjčení z jiné knihovny a čtenář je povinen přesně dodržovat stanovený termín vrácení.
 5. Čtenář může za poplatek požádat o rezervování literatury. Požadavek bude vyřízen podle možností knihovny a podle časového pořadí záznamů. Knihovna knihu rezervuje nejdéle 7 dnů od data odeslání písemného upozornění o rezervaci.
 6. Publikace z příruční knihovny půjčuje knihovník pouze na vyžádání a prezenčně. Materiály není dovoleno z oddělení vynášet.
 7. Pokud čtenář nevrátí některou knihu z výpůjček v povoleném časovém termínu, knihovna mu až do vrácení dlouhodobé výpůjčky další půjčování pozastaví.

Meziknihovní výpůjční služba

 1. Pokud v knihovním fondu není dokument, zprostředkuje knihovna na žádost uživatele výpůjčku dokumentu nebo informaci o něm prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS). Při využití meziknihovní výpůjční služby musí být uživatel nejméně půl roku registrován v knihovně a vracet řádně knihy. Uživatel podílí na úhradě nákladů na poštovné a v případě vyřízení požadavku prostřednictvím reprografických služeb uhradí cenu příslušných fotokopií.
  1. paušál za poštovné při vyřízení výpůjčky: 70 Kč
  2. reprografické služby: dle vyúčtování knihovny, která xerokopie poskytla
  3. poplatek knihovně, která dokument půjčuje

Pořádková opatření

 1. Nevrátí-li čtenář vypůjčené knihy včas, knihovna mu účtuje poplatky z prodlení (viz. příloha Knihovního řádu).
 2. Čtenář je povinen zacházet s vypůjčenými knihami a časopisy šetrně a ukládat je na vyhrazené místo. Zjištěné poškození materiálu ihned ohlásí knihovníkovi, jinak se vystavuje nebezpečí, že bude poškozený výtisk hradit za předešlého čtenáře.
 3. Za ztracenou nebo poškozenou knihovní jednotku je požadována náhrada: a) kniha téhož vydání b) uhrazení nákladů za pořízení fotokopie a vazby c) stejný časopis d) cena časopisu
 4. Ve všech případech je čtenář povinen zaplatit poplatek za nové knihovnické zpracování materiálu.
 5. V případě, že čtenář nenahradí knihovně škodu v určené lhůtě, je náhrada vymáhána soudní cestou. Výlohy s tím spojené hradí čtenář.
 6. Za ztrátu nebo zničení čtenářského průkazu a za vystavení nového vybírá knihovna poplatek.
 7. Čtenářem knihovny přestává být:
  1. kdo se sám odhlásí z řad čtenářů
  2. kdo během roku nenavštíví knihovnu
  3. kdo nezaplatí při první návštěvě registrační poplatek
  4. kdo úmyslně nebo z nedbalosti zaviní poškození materiálů vypůjčeného z fondů knihovny nebo způsobí knihovně jinou škodu a odmítá poskytnout předepsanou náhradu
  5. kdo je vedením knihovny vyloučen z řad čtenářů pro porušování Knihovního řádu

Provozní řád Internetových míst

 1. Uživatel je povinen seznámit se s Provozním řádem Internetových míst a dodržovat jeho ustanovení
 2. Uživatel je povinen dbát pokynů pracovníků knihovny.
 3. Uživatel platí poplatek za používání počítače, který je stanoven.
 4. Uživatel si může rezervovat místo osobně nebo telefonicky (tel. 587 571 249). Stejným způsobem lze rezervaci zrušit.
 5. Uživatel může používat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na disk jakékoli soubory, ani instalovat aplikace stažené z Internetu, měnit nastavení programů nebo restartovat počítač. Flash disk je možno používat jen pro přenos dokumentů
 6. Pokud uživatel neovládá základy práce na počítači a základní principy práce s počítačovou sítí Internet, požádá pracovníka o základní informace.
 7. Je povoleno využívat služby prohlížeče WWW.
 8. Uživatel nesmí navštěvovat stránky s erotickým nebo pornografickým obsahem.
 9. Městská knihovna neodpovídá za rychlost spojení.
 10. Uživatel je povinen nahlásit poruchu připojení Internetu, pokud tak neučiní, musí zaplatit stanovený poplatek.
 11. Uživatel odpovídá za škody vzniklé Městské knihovně porušením Provozního řádu Internetových míst v rozsahu stanoveném Občanským zákoníkem.
 12. Pokud je uživatel mladší 15 let musí být řádným čtenářem knihovny a je povinen předložit písemný souhlas rodičů.
 13. Uživatelé mohou psát vlastní texty na určeném počítači. Na tomto počítači nesmí používat své diskety. Městská knihovna neručí za poškození souborů na disketách.
 14. Čas k užívání jednotlivých stanic je 60 minut, může být po dohodě s pracovníkem knihovny prodloužen.Hraní her je povolen jen po dohodě s pracovníkem knihovny na dobu 30 minut.Zákaz tisků fotografií z Internetu i Flash disků.
 15. V případě nedodržení některého ustanovení tohoto řádu může pracovník knihovny ukončit přístup uživatele k Internetu. Povinnost uživatele zaplatit poplatek za dobu používání Internetu tím nezaniká. V případě hrubého porušení tohoto řádu bude postupováno podle příslušných ustanovení Knihovního řádu Městské knihovny ve Šternberku.

Závěrečná ustanovení

 1. Čtenáři a uživatelé mohou podávat stížnosti a připomínky k činnosti knihovny písemně nebo ústně vedoucímu knihovny případně řediteli Městských kulturních zařízení.
 2. Výjimky z ustanovení knihovního řádu může v závažných případech povolit ředitel Městských kulturních zařízení.
 3. Knihovní řád nabývá účinnosti dnem 1.9.2010. Současně pozbývá platnosti Knihovní řád ze dne 1.2.2010

RNDr. Libor Svoboda
ředitel Městských kulturních zařízení, p.o.

Spolupracujeme

og logo

Copyright © 2014 MKZ Šternberk. Všechna práva vyhrazena.