Knihovna na strnky

Knihovní řád

Městská kulturní zařízení, příspěvková organizace Šternberk

Městská knihovna

KNIHOVNÍ ŘÁD

V souladu se zřizovací listinou Městských kulturních zařízení, příspěvkové organizace ve Šternberku, schválenou zastupitelstvem města Šternberka usnesením čj. 36/3 ze dne 25.2.2015 a podle § 4, odst. 7 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád:


I. Základní ustanovení


Čl. 1
Poslání a činnost knihovny

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a §12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v §2, 4 a 14 knihovního zákona.

Čl. 2
Veřejné knihovnické a informační služby

Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:
výpůjční služby
meziknihovní služby
informační služby:
informace o katalozích, fondech a využívání knihovny,
informace z oblasti veřejné správy,
ústní informace bibliografického a faktografického charakteru,
přístup na internet.

Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu (dále jen KŘ) poskytuje knihovna bezplatně.

Knihovna poskytuje za úhradu tyto služby: registrace uživatelů, reprografické služby a jiné kopírovací služby. Tyto služby knihovna poskytuje v souladu s požadavkem § 4, odst. 2 až 4 zák. č. 257/2001 Sb., knihovního zákona, tzn. že úhradu za ně může požadovat jen do výše skutečně vynaložených nákladů (např. za reprografické služby, za administrativní úkony spojené s registrací uživatelů).

Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto KŘ.


II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb


Čl. 3
Registrace uživatele


Registrovaným uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.

Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště a datum narození.

Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou tohoto KŘ.

Čl. 4
Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochrany majetku. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.

Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.

Podpisem přihlášky a prostudováním knihovního řádu se čtenář zavazuje plnit jeho ustanovení a pokyny pracovníků knihovny. Dále je povinen ohlásit změnu jména, bydliště, ztrátu nebo zničení čtenářského průkazu.

Čtenář se při každém půjčování prokazuje čtenářským průkazem, který je nepřenosný a za jeho případné zneužití sám odpovídá. Žádá-li obsluhu bez platného čtenářského průkazu, je povinen se prokázat průkazem totožnosti.

Do prostoru knihovny není povoleno vodit psy a stavět kola.

Pravidelná provozní doba ( případně dočasná odchylka) je zveřejněna při vstupu na každé pracoviště, které poskytuje služby veřejnosti.

Čl. 5
Pokyny pro využívání výpočetní techniky

Využívání výpočetní techniky je volně přístupné a bezplatné, pokud uživatel není čtenářem knihovny, prokazuje se platným občanským průkazem.

Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.

Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

Uživatel může kopírovat na přenosná média informace získané z internetu, databází a elektronických zdrojů z fondu knihovny, pokud to dovolují licenční podmínky.

Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění a ostatní předpisy.

III. Výpůjční řád

Čl. 6

Zpřístupňované knihovní dokumenty

Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.

Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.
Při využití meziknihovní výpůjční služby musí být uživatel nejméně půl roku registrován v knihovně a vracet řádně knihy. Uživatel se podílí na úhradě nákladů na poštovné a v případě vyřízení požadavku reprografických služeb uhradí cenu příslušných fotokopií.

paušál za poštovné při vyřízení výpůjčky: 70 Kč
reprografické služby: dle vyúčtování knihovny, která xerokopie poskytla
poplatek knihovně, která dokument půjčuje

Čl. 7

Rozhodnutí o půjčování

Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:
kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,
jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),
které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky v pouze v prostorách knihovny.


Čl. 8

Postupy při půjčování

Před převzetím výpůjčky je uživatel povinen prohlédnout si dokument, ihned ohlásit všechny závady. Čtenáři může být půjčeno současně nejvýše 10 knihovních jednotek.
Půjčení dražších publikací stvrzuje čtenář podpisem.
Vyskytne-li se v rodině nakažlivá nemoc, je nutné ihned informovat knihovníka a před vrácením vypůjčených materiálů zajistit jejich dezinfekci.
Není-li kniha ve fondu knihovny, může knihovna zprostředkovat její zapůjčení z jiné knihovny a čtenář je povinen přesně dodržovat stanovený termín vrácení.
Čtenář může za poplatek požádat o rezervování literatury. Požadavek bude vyřízen podle možností knihovny a podle časového pořadí záznamů. Knihovna knihu rezervuje nejdéle 7 dnů od data odeslání písemného upozornění o rezervaci.
Publikace z příruční knihovny půjčuje knihovník pouze na vyžádání a prezenčně.

Materiály není dovoleno z oddělení vynášet.

Pokud čtenář nevrátí některou knihu z výpůjček v povoleném časovém termínu, knihovna mu až do vrácení dlouhodobé výpůjčky další půjčování pozastaví.


Čl. 9

Výpůjční lhůty

Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je 4 týdny. Výpůjční lhůta může být prodloužena o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel (maximálně celkem 70 dní). V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.
Knihy a starší ročníky časopisů se půjčují na dobu 4 týdnů. Časopisy běžného roku se půjčují nejvýše na dobu 2 týdnů.
Knihovna je oprávněna v odůvodněných případech stanovit kratší výpůjční lhůtu případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

Na překročení výpůjční lhůty nemusí knhovna uživatele písemně upozorňovat !


Čl. 10

Vracení vypůjčeného dokumentu

Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

Čl. 11

Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.
Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno zpravidla nejvýše 10 dokumentů .
Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.
Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam.
Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení (zpozdné).
Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.
Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 12

Reprografické a jiné kopírovací služby

Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.
Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny, anebo z fondů jiné knihovny v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., (autorského zákona).
Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.).
Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského zákona a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.

IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl. 13

Ztráty a náhrady

Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.
O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.
Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.
Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

ČL. 14

Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

Poplatek z prodlení:
povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.
Vymáhání nevrácených výpůjček:
nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů. Po šesti bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis ) následuje vymáhání právní cestou.
Ztráta průkazu uživatele:
za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.

Čl. 15

Náhrada všeobecných škod

Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 2951, odst. 1, kde se stanoví: “Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích.”).
Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.


V. Závěrečná ustanovení


Čtenáři a uživatelé mohou podávat stížnosti a připomínky k činnosti knihovny písemně nebo ústně vedoucímu knihovny případně řediteli Městských kulturních zařízení.
Výjimky z ustanovení knihovního řádu může v závažných případech povolit ředitel Městských kulturních zařízení, nebo vedoucí knihovny.
Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy.
Ruší se Knihovní řád ze dne 1.1.2015
Tento Knihovní řád nabývá účinnosti dnem 21.5.2018 a platí na dobu neurčitou

RNDr. Libor Svoboda
ředitel

Ve Šternberku 21.5.2018

 

VI. Přílohy Knihovního řádu

Nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny
Ceník placených služeb a poplatků knihovny


Nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny

Poučení o ochraně osobních údajů

Správcem osobních údajů uživatelů knihovny jsou Městská kulturní zařízení, příspěvková organizace (dále jen knihovna)

Knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů v tomto rozsahu:
Povinné identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu
Nepovinné kontaktní údaje: doručovací adresa, e-mail, telefon
Služební údaje: číslo čtenářského průkazu, přehled výpůjček včetně historie, přehled rezervací, upomínání.
Účetní údaje o provedených o peněžitých transakcích, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech.
Další údaje: údaj o ZTP


Dále knihovna uchovává identifikační údaje zákonného zástupce, je-li registrovaný uživatel mladší 15 let.

Registrovaný uživatel oznámí knihovně případné změny identifikačních a kontaktních osobních údajů bez zbytečného odkladu.

Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb uživatelům, informování uživatelů o službách a dále za účelem ochrany majetku a knihovního fondu. Kontaktní údaje využívá knihovna za účelem lepší komunikace s uživatelem, uživatel není povinen tyto údaje uvést.

Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů
Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.
Knihovna registrovanému uživateli na jeho žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a dalších dokladů u ní uložených.
Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

Doba uchování osobních údajů
Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace a jeden rok poté. Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb. Registrovaný uživatel může také požádat o vymazání historie výpůjček, aniž by byla ukončena jeho registrace. Osobní údaje v počítačových databázích jsou likvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace). Osobní údaje v listinné podobě jsou likvidovány dle Spisového a skartačního řádu obce.


Zabezpečení osobních údajů
Písemnosti jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.
Osobní údaje knihovna uchovává v počítačové databázi. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.

Další informace
Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny, a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR.

Dohled nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se můžete obrátit v případě stížnosti.
Budeme však rádi, pokud se s podnětem ohledně svých osobních údajů obrátíte nejprve na nás: tel.587571249, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

2. Ceník placených služeb a poplatků knihovny


Zápisné (na 365 dní)
dospělí čtenáři 100 Kč
děti, studenti, důchodci,držitelé průkazu ZTP 50 Kč
jednorázová výpůjčka 60 Kč

Místní knihovna Dalov
dospělí čtenáři 40 Kč
děti, studenti, důchodci 20 Kč

Poplatky za speciální služby
rezervace knih poštou 20 Kč
rezervace knih emailem 4 Kč
meziknihovní výpůjční služba 70 Kč
objednávka knih z Knihovny města Olomouce 50 Kč
ztráta čtenářského průkazu a vystavení nového 40 Kč
obsluha bez předložení čtenářského průkazu 5 Kč


Poplatky z prodlení
Na překročení výpůjční lhůty nemusí knihovna uživatele písemně upozorňovat.Vybírání poplatků
začíná dnem, jenž následuje po uplynutí výpůjční lhůty.

po uplynutí výpůjční lhůty 4 týdnů se vybírá poplatek 10 Kč
po uplynutí dalších 2 týdnů, I.upomínka 30 Kč
po uplynutí dalších 2 týdnů, II.upomínka 60 Kč
po uplynutí dalších 2 týdnů, III. upomínka 150 Kč
po uplynutí dalších 2 týdnů, písemně IV.upomínka-dopis 200 Kč
po uplynutí dalších 2 týdnů, písemně V.upomínka-dopis 250 Kč
po uplynutí dalších 2 týdnů, písemně VI.upomínka-dopis 300 Kč


V případě, že ani po 6.upomínce se čtenář nedostaví do knihovny a neuvede záležitost do pořádku, je přikročeno k vymáhání soukromoprávní cestou.

Náhrady

Knihy: 1. stejná kniha + 50 Kč za knihovnické zpracování
2. cena fotokopie + 80 Kč
Časopisy: 1. stejný časopis + 30 Kč
2. cena časopisu + 30 Kč

Poškození čárového kód 10 Kč

Kopírování
A4 2 Kč
A4oboustranně 4 Kč
A3 4 Kč
A3oboustranně 8 Kč
Obrázkový list A4 5 Kč


Veřejný internet
Tisk z internetu:
1 stránka textu černobíle 2 Kč
1stránka textu černobíle s obrázkem 5 Kč

Pořizování textu

tisk textu 2 Kč/stránka černobíle
tisk textu 5 Kč/stránka s obrázkem

Zákaz tisku fotografií z Internetu i Flash disku

Změny poplatků platí od 21.5.2018

Městská knihovna Šternberk

 

 

Spolupracujeme

og logo

Copyright © 2014-2019 MKZ Šternberk. Všechna práva vyhrazena.