Historie knihovny

Městská knihovna ve Šternberku je druhá největší knihovna v olomouckém okrese.

Začátky knihovnictví v našem městě sahají už do 19. století. První německá knihovna byla založena v roce 1865. Vznik české knihovny byl bezprostředně spjat se založením Čtenářského spolku Moravan v roce 1883. Byla při něm založena spolková knihovna s malou čítárnou. Členy spolku byli čeští vlastenci, kteří se v německém prostředí snažili o české sebeurčení a propagaci českého jazyka. Scházeli se pravidelně, pořádali besedy, přednášky, výlety do okolí, propagovali českou literaturu a odebírali české časopisy. Později byl spolek přejmenován na Čtenářsko-pěvecký spolek Moravan. Z původní spolkové knihovny, která půjčovala knihy jen členům spolku, se během času stala knihovna přístupná celé české menšině. Později převzal činnost spolku i knihovny odbor Národní jednoty. Sbírka knih a časopisů se navzdory různým těžkostem utěšeně rozrůstala a nakonec se v roce 1919 po vydání prvního knihovnického zákona, stala základem české veřejné knihovny.

Činnost knihovny se zdárně od dvacátých let rozvíjela až do okupace, kdy byla knihovna zrušena. Část knih se podařilo předat do okolních českých vesnic, zbytek byl zničen. Novou kapitolu českého knihovnictví otevírá rok 1945, kdy se za pomoci občanů a sbírek knih začíná v prosinci s půjčováním knih a časopisů. Knihovně byly přiděleny místnosti po bývalé německé knihovně v Domě osvěty. Později se z veřejné knihovny stala Okresní knihovna ve Šternberku, která metodicky pomáhala vesnickým knihovnám celého okresu. Zrušením okresu se stala Městskou knihovnou.

V roce 1964 vzniklo experimentálně knihovnické středisko, jako první v republice se začal budovat střediskový systém řízení knihovnických služeb. Městská knihovna nakupovala a zpracovávala knihovní fondy pro místní knihovny 19 obcí regionu. V roce 1981 se v rámci centralizace stala knihovna součástí Okresní knihovny Olomouc. Zrušením okresů se od 1. 1. 2003 knihovna stala součástí Městských kulturních zařízení, příspěvkové organizace. 

S rozvojem knihovnických služeb se stále naléhavěji řešila otázka umístění knihovny. Dosavadní prostory a několik stěhování do nevyhovujících prostor narušovaly celou koncepci knihovnických služeb. Až teprve v roce 1998 se řešení našlo. Knihovna byla přestěhována do 1. patra budovy Městského kulturního centra a provedena rekonstrukce. Pro veřejnost byla knihovna slavnostně otevřena 5. října 1998. Knihovna získala samostatné oddělení pro děti a mládež vybavené novým knihovnickým nábytkem, počítačovou technikou a byl spuštěn automatizovaný výpůjční protokol LANius. V oddělení pro dospělé čtenáře byla nově zřízena čítárna se studovnou, doplněná počítačovou technikou s přístupem na Internet a možností poskytování kopírovacích služeb pro uživatele. Novinkou je doplnění programu vzdělávání a zlepšení informačních služeb zakoupením CD-ROMů.

Za spolupráce města Šternberka a Okresní knihovny v Olomouci se podařilo vytvořit moderní knihovnu, která je schopna uspokojit náročné požadavky uživatelů.

© 2023 Městská kulturní zařízení, příspěvková organizace | firla.eu